Bladins Grundskola

En modern och dynamisk skola med stora möjligheter

Bladins grundskola är belägen i moderna lokaler på Stadiongatan 25 E intill den stora Swedbank stadion i Malmö.

Dsc_4077 braGrundskolan är en tvåparallellig skola med ca 540 elever från förskoleklass till åk 9. Vi har flera lektioner i halvklass i alla årskurser samt språkundervisning som sker i tre mindre grupper. Alla elever får en god undervisning på sin egen nivå vilket ger varje elev möjlighet till goda resultat.

På vår skola blir varje elev blir sedd och vi vårdar våra vardagliga möten med våra elever där vi är tydliga vuxna förebilder. Vi känner alla varandra och visar respekt och empati för varandra som kollegium och med våra elever. Från skolstarten upp till åk 9 tar vi hänsyn till varje elevs personliga mognad och låter varje individ utvecklas utifrån sin förmåga.

På Bladins grundskola är vi långt framme i utvecklingsarbetet kring värdegrundsarbete. Vi utvecklas inom många områden såsom BFL, IKT och har ett tydligt kund- och kunskapsfokus. Underlaget för elevernas kunskapsutveckling förmedlas kontinuerligt till hemmen via Schoolsoft. Eleverna har tillgång till digitala verktyg såsom Ipad och datorer. Eleverna i årskurs 4-9 har varsin Chromebook som de ansvarar för och använder i undervisningen. Eleverna på lågstadiet använder Ipads i bl.a. läsinlärningen. Vi har även två skolcoacher som ansvarar för vårt antimobbningsarbete och som arbetar förebyggande ute bland eleverna under skoldagen.

Dsc_4038 bra1En bra start

Förskoleklassen – åk 3 ger en lugn och trygg början på skolgången. Bladins grundskola arbetar utifrån ett holistiskt elevperspektiv. I de yngre årskurserna är den trygga anknytningen och den sociala gemenskapen särskilt viktig. Vi ser detta som en av de viktigaste grunderna för allt lärande. Att varje elev blir sedd är en förutsättning för känslan av att lyckas och utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. På så sätt ökar vi varje elevs möjlighet att nå sin fulla potential i sitt lärande. Vi använder både traditionella och digitala läromedel samt montessorimaterial som eleverna väljer fritt bland. Alla elever får goda kunskaper och färdigheter i svenska och matematik, vilket tränas varje dag.

I förskoleklassen arbetar vi i block, vilket medför en högre grad av förutsägbarhet, tydlighet och stabilitet för våra eleveImg_7024r, samt möjliggör att alla elever får fördjupa sig i ämnet för dagen och kan göra färdigt sina arbeten. Vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt, vilket även medför att läraren får större insyn och översikt gällande elevernas kunskapsutveckling. Blocksystemet bidrar till ett större lugn där eleven får upplevelsen av meningsfull helhet.

Eleverna lär sig tidigt att ta ansvar för sina studier, bland annat genom att varje termin vara delaktiga då en individuell utvecklingsplan upprättas. Där sätter eleven, målsmän och lärare tillsammans upp några mål att arbeta mot. Eleverna utvecklas till kreativa, självständiga individer som visar respekt för och tar hänsyn till andra.

Kunskap för livet

Vi skapar goda förutsättningar för individualisering och ett undersökande och varierat arbetssätt. För att eleverna ska få en helhetssyn på kunskaperna har vi ibland ämnesövergripande teman. Teori, praktik och skapande varvas i alla ämnen, likaså egna projekt och grupparbeten.
Stor vikt läggs vid att undervisningen ska förmedla relevanta och aktuella kunskaper och färdigheter som eleverna har nytta av även utanför klassrummet. Internet och arbete med datorer är då också ett naturligt inslag i undervisningen. Alla klassrum är utrustade med projektor så att läraren på ett smidigt sätt kan använda datorn i sin undervisning.

Från och med årskurs 4 har klasserna två mentorer, men eleverna möter flera ämneslärare. Vi arbetar över klassgränserna för att eleverna ska lära känna fler skolkamrater.

I åk 6 får eleverna börja med franska, spanska eller tyska.

Genom samtal med lärare och kontinuerliga diagnoser i svenska och matematik uppmärksammas varje elevs framsteg genom helaDSC_4212 grundskoletiden. För elever med särskilda behov sätts stöd eller specialundervisning in i ett tidigt skede. Tillsammans med elev och målsman upprättas då ett åtgärdsprogram där man sätter upp långsiktiga och kortsiktiga mål.

God kontakt med hemmet

En god och vardaglig kontakt mellan skolan och hemmet är en förutsättning för att eleverna ska uppnå goda resultat i skolarbetet. Vi strävar därför efter att alla vårdnadshavare är så delaktiga som möjligt i skolarbetet.

Alla arbetsområdesplaner, bedömningsmatriser och betygskriterier finns på Bladins intranät och här finns även de äldre elevernas läxor.
Klassmöten, där viktig information som berör skolan och klassen tas upp, anordnas varje termin. Varje termin kallas också alla elever och vårdnadshavare till utvecklingssamtal då man vid ett tillfälle upprättar en utvecklingsplan sam ger skriftligt omdöme i årskurs 1-5.

Betyg sätts i slutet av varje termin i årskurs 6-9. Åk 6 får dock inte betyg i moderna språk (franska, spanska, tyska).

Anmäl ditt barn via webbansökan här.

Välkommen till stimulerande studier på Bladins grundskola!