Policy kring ledighet

Skolan är viktig
Varje dag i skolan är viktig. Det är samspel med lärare och andra elever som lärandet ska ske kring skolämnena och i den sociala kontext som bildas i en grupp. Detta kan aldrig ersättas av hemuppgifter eller läxor. Skolan är ansvarig för att se till att barnen når de mål som läroplanen anger och för att ha bästa möjliga förutsättningar att klara detta ska eleverna närvara i arbetet i skolan.

Skolplikt
När barnen går i grundskolan, åk 1-9, har de skolplikt och ska närvara under terminens skoldagar, 180 dagar på ett skolår. Ledighet under skolåret är de lov och helger som skolan meddelar.  Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att skolplikten fullgörs och skolans ansvar att målen uppnås. För elever som skriver nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, beviljas ingen ledighet.

Bladins policy kring ledighet
På Bladins har vi höga akademiska mål för våra elever och för vår undervisning. Vår målsättning är att våra elever ska nå så goda resultat som möjligt utifrån varje individs förutsättningar.

Vi på Bladins är mycket restriktiva med ledighet under skolåret då vi värdesätter möjligheterna för kunskap och lärande tillsammans med pedagogerna.

Ledighet är inte en självklar rättighet för elever. En elev får beviljas kortare ledighet för ”enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns. (Skollagen 7 kap, 18 §). Det är alltså ingen rättighet att vara ledig för semester när man har skolplikt. En längre frånvaro från skolan kan innebära att en elev måste gå om för att ta igen undervisning för att klara målen i skolan. Om en elev är frånvarande i större omfattning ska detta rapporteras till hemkommunens utbildningsnämnd samt till socialtjänsten.

Mentor för en elev, har rätt att bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Rektor har rätt att bevilja längre ledighet under ett läsår dock högst tio dagar.

Rektor tar beslut om eleven får vara ledig efter att ha gjort en samlad bedömning av:
– hur elevens studiesituation ser ut och möjligheter att klara målen för skolan
– vilka möjligheter eleven har att ta igen den förlorade undervisningen
– hur viktig ledigheten är för eleven.

Synnerliga skäl för längre ledighet
Om det finns synnerliga skäl kan ledighet utöver tio skoldagar beviljas. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig. Att åka på semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.

Nationella prov
Under en elevs skolgång ska eleven nå resultat som mäts internt för betygssättning men även extern i form av nationella prov. Dessa nationella prov är ett redskap för lärarna och för Skolverket för rättvis bedömning. För lärarna i den enskilda skolan innebär dessa prov en avstämning av elevens förväntat uppnådda resultat och kunskaper jämfört med nationellt uppställda mål. För elever som skriver nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, beviljas ingen ledighet.